EÖM:s stadgar

EÖM:s stadgar
STADGAR för EVANGELISKA ÖSTASIENMISSIONEN

§1. NAMN
Missionens namn är Evangeliska Östasienmissionen (EÖM). Internationellt namn är Evangelical East Asia Mission. EÖM har bildats genom ett samgående mellan Svenska Missionen i Kina och Japan och Svenska Mongol- och Japanmissionen, övertagande dessa missioners verksamhet jämte tillgångar, skulder och förpliktelser i övrigt. EÖM är enligt 4 § i religionsfrihetslagen ett trossamfund.

§2. MÅLSÄTTNING
EÖM är en samkristen mission och vill arbeta med den grundinställningen att Bibeln är Guds ord och att Jesus Kristus är Guds Son och världens frälsare. Dess målsättning är att verka för Guds rikes utbredande i Östasien. Detta mål vill missionen nå genom evangelisk förkunnelse och människovårdande verksamhet i samverkan med de nationella kyrkor missionen samarbetar med. För att i hemlandet främja EÖM:s syften anordnas gudstjänster och missionssamlingar.

§3 EKONOMI
EÖM bygger sin ekonomi på frivilliga gåvor och upptar lån endast under förutsättning att egna tillgångar i fast och lös egendom ger full täckning.

§4 LEDNING OCH ORGANISATION
EÖM:s ledning utövas av en styrelse med säte i Stockholm. Den skall bestå av minst fyra ledamöter som samtliga är bekännande kristna. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

Styrelseledamöterna väljs för en tid av tre år. En tredjedel av antalet ledamöter avgår årligen. Avgående styrelseledamot kan omväljas. Styrelsen utser årligen ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare samt beslutar om vilka som skall ha behörighet att teckna EÖM:s firma. Styrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av samtliga ledamöter är närvarande. Beslut om antagande eller entledigande av missionär måste dock godkännas av minst tre fjärdedelar av styrelsens samtliga ledamöter. Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas minst två veckor före sammanträdet. Under året bör minst två sammanträden hållas. Mellan sammanträdena handläggs ärendena av ett arbetsutskott (AU) enligt styrelsens direktiv. EÖM:s räkenskaper avslutas per kalenderår och granskas av revisorer, utsedda av årsmötet för ett år i sänder.

§5 ÅRSMÖTE
EÖM samlas till årsmöte före mitten av juni månad varje år. Kallelse sker genom annons i EÖM:s tidning eller skriftligt meddelande till missionsvänner som finns i EÖM:s adressregister minst en månad i förväg. Vid behov kallas till extra årsmöte. Röstberättigade vid årsmötet är a/ styrelsens ledamöter, b/ missionärer och övriga anställda, c/ missionsvänner, som i missionskretsar, syföreningar, bönegrupper eller på annat sätt stöder EÖM:s arbete. Röstberättigad skall ansluta sig till i § 2 angivna principer. Röstning med fullmakt godkännes ej. Förslag från röstberättigade enligt b/ och c/ skall inlämnas till styrelsen minst en månad i förväg. Styrelsen utgör valberedning inför årsmöte. Vid ordinarie årsmöte skall förekomma: a/ val av mötesfunktionärer, b/ val av två justeringsman, c/ styrelsens årsredogörelse, d/ revisorernas berättelse, e/ fastställande av resultat- och balansräkning, f/ fråga om ansvarsfrihet, g/ information om inkomst- och utgiftsstat, h/ val av ledamöter i styrelsen, i/ val av en revisor jämte suppleant.

§6 ÄNDRING AV STADGAR
Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av personer, som är röstberättigade vid årsmötet. Ändringsförslag skall vara styrelsen tillhanda senast tre månader före årsmötet och skall efter styrelsens godkännande publiceras i EÖM:s tidning. För all förslaget skall kunna behandlas av årsmötet fordras att minst två tredjedelar av styrelsens samtliga ledamöter godkänner detsamma.
För slutligt godkännande erfordras beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie. Mellan två sådana årsmöten måste förflyta minst tre månader. Besluten skall i båda fallen godkännas av minst tre fjärdedelar av de vid mötet närvarande röstberättigade. Ändring av EÖM:s grundval och målsättning kan dock ej ske.

§7 UPPLÖSNING
Om EÖM skulle upplösas fordras beslut därom vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie. Mellan två sådana årsmöten måste förflyta minst tre månader. Besluten skall i båda fallen godkännas av minst tre fjärdedelar av de vid mötet närvarande röstberättigade. Förhandlingar skall dessutom ha förts med samtliga anställda. Beslut om upplösning skall godkännas av styrelsen med röstövervikt som vid ändring av stadgar.

Vid upplösning skall, sedan alla ekonomiska förpliktelser fullgjorts, den senast fungerande styrelsen besluta om användandet av återstående tillgångar i enlighet med i § 2 angivna syften.

Dessa reviderade stadgar antogs av EÖM:s årsmöte 2002-06-01