Om EÖM

Vad är EÖM?

Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) är en ekumenisk, ideell förening som bildades 1982 när Svenska Missionen i Kina och Japan (grundad 1887) och Svenska Mongol- och Japanmissionen (grundad 1897) slogs ihop.

Vad verkar EÖM för?

EÖM vill i samarbete med svenska församlingar och organisationer och tillsammans med kristna i Kina, Mongoliet och Japan göra det kristna evangeliet trovärdigt genom att t.ex. stödja sociala utvecklingsprojekt och bidra med katastrofhjälp. Tonvikt läggs på utsatta grupper i samhället t.ex. barn med funktionsnedsättningar och deras familjer, människor drabbade av hiv/aids, äldre med behov av vård och omsorg och människor som drabbats av naturkatastrofer som jordbävningar eller översvämningar. Missionen stöder också kyrkor med kapacitetsutveckling för socialt arbete och utbildning av pastorer och volontärer. EÖM vill uppmuntra till kontakt och gemenskap mellan kristna i de länder där vi bedriver verksamhet.

Hur finansieras verksamheten?

Verksamheten finansieras av gåvor från individuella bidragsgivare, av bidrag från kyrkor och andra organisationer och av SIDA-medel förmedlade av Svenska Missionsrådet.

Organisation

EÖM har en styrelse bestående av tio personer. Styrelsen sammanträder en gång i kvartalet. Två av styrelsens ledamöter bildar tillsammans med missionssekreteraren ett arbetsutskott som träffas mellan styrelsemötena för att diskutera det fortlöpande arbetet. En gång per år, oftast i maj/juni, hålls ett årsmöte där alla missionsvänner och intresserade är välkomna att delta. Missionssekreterare i EÖM är sedan 2016 Elisabeth Hellström.

För en närmare presentation av den nuvarande styrelsen se EÖM:s styrelse.
För mer information om EÖM:s organisation se EÖM:s stadgar.