Dali (Tali, Tungchow)

Missionsverksamhet i Dali

Staden som idag heter Dali kallades Tongchowfu då Erik Folke besökte den i mars 1889. En patient från den närbelägna staden Weinan öppnade vägen för arbete. Carl Henrik Tjäder kom till Dali under 1892 och August Berg året därpå. Tidiga medarbetare blev äldste Gao Mingsun och Fann. Övriga tidiga missionärer var Gustav Adolf Stålhammar, Anna Erikson, Sigrid Engström samt Nils och Olga Svenson (Styrelius) som var biträdda av fyra evangelister och två bibelkvinnor. SMKs minnesskrift för år 1915 berättar att fru Svenson utövat en ganska vittomfattande sjukvård: “Nio operationer, hvaraf sju under kloroformering, ha utförts. 260 patienter ha behandlats på stationen, och 380 sjukbesök ha avlagts i hemmen. Medlemsantalet detta år uppgår till 42. 12 elever ha undervisats i gosskolan. Ungefär 12 000 bibeldelar, 250 Nya Testamenten och 16 000 traktater spreds över trakten”.

För året 1916 rapporteras att Nils och Olga Svenson upplevt god framgång i arbetet. Tre stormöten hade hållits i staden och på utposten Tungkwan, och sammanlagt tjugo personer förenades med församlingen genom dop. I Tungkwan, som senare blev en stor självständig församling, fanns vid denna tid två anställda evangelister. Tre kolportörer arbetade både med bokförsäljning och predikan. Ytterligare tre bröder (evangelister) arbetade med tältmission. De besökte under 39 dagar 8 köpingar och städer med sitt tält. På flera utposter bedrevs nu regelbundet arbete. Olga Svenson höll under hösten 1916 en månads bibelkurs för bibelkvinnor. Hon bedrev också en omfattande medicinsk verksamhet. 680 sjukbesök avlades och på missionsstationen behandlades 5 666 patienter. Fjorton personer blev under året botade från sitt opiummissbruk. I pojkskolan fanns 23 elever. Församlingen bestod vid årets slut av 62 medlemmar och insamlade medel uppgick till 96.90 kr.

Under krigsåren påverkades alla församlingar av det kaos och den osäkerhet som kriget mot japanerna innebar. Periodvis bombades även Dali och verksamheten stördes kraftigt. Japanerna intog dock aldrig den västliga provinsen Shaanxi varför arbetet inte påverkades här på samma sätt som i Shanxi och Henan.

En stor bibelskola “Folkes Bibelinstitut” öppnades i Dali, troligen efter det att den högre teologiska utbildningen som tidigare hölls i Yuncheng (i provinsen Shanxi) stängdes under den japanska ockupationen. “Folkes Bibelinstitut” fanns i Dali ända till krigsslutet. Här fick många kinesiska evangelister och pastorer en relativt gedigen utbildning för att leda de växande församlingarna. (Se bilder nedan).

Församlingens historia är på kinesiska utförligt nedtecknad i en jubileumsskrift för tiden 1891-1940. 大荔教会创立五十周年纪念特刊. Skriften som utgavs 1940 i Kina är mycket värdefull då den innehåller en del av missionärernas kinesiska namn. Uppgifter som annars hade gått förlorade.

Stormöte i Dali (Tungchow). Foto är taget redan 1899.

Dali (Tungchow) – missionsstationen från Västra gatan.

Evangelist Gao (Kao) med familj. Troligtvis ovan nämnda Gao Mingsun.

Åsnetransport troligtvis utanför missionsstationen. Banderollen lyder: Jesus frälsar.

Makarna Linder lämnar Dali.

Kristna kvinnor med barn i Dali.

Bibelklass för kvinnor, 1929.

Elever i skolan för kvinnor, 1930.

Nydöpta, våren 1931.

Bibelskolan, 1936.

Avskiljning för pastor Hui, 23 januari 1938.

Kvinnokurs, 1944.

Bibelskolan i Dali, 1947.