Kapacitetsutveckling, Fujian

I Kina är det vanligt med kristna församlingar med över tusen medlemmar. På söndagarna måste en del kyrkor ha både två och tre gudstjänster efter varandra för att möta efterfrågan. De senaste årtiondena har dock mycket fokus legat just på att öka medlemsantalet och att bygga allt större och mer imponerande kyrkor. I en del kyrkor har det sociala engagemanget utåt varit litet. Eftersom de ekonomiska resurserna är så orättvist fördelade i Kina finns det många utsatta grupper och fattiga människor.

Mr Paul Wang, föreståndare för Kinas kristnas råds avdelning för socialt arbete föreläser om hur man genom att få målgruppen att delta aktivt i projektet kraftigt ökar chansen för att ett projekt ska lyckas.

Det finns naturligtvis kyrkor som tar sin roll i samhället på stort allvar, som driver äldreboende och kliniker dit alla, troende såväl som icke-troende, är välkomna, som arbetar t.ex. med förbyggande HIV/AIDS-arbete, som hjälper sjuka och fattiga i kyrkans närområden och som skänker pengar till katastrofhjälp. Men även om många av dessa kyrkor gör fantastiska insatser så fattas det i en del kyrkor en mer professionell inställning till arbetet med sociala projekt. Detta har både EÖM och Kinas kristna råd sett tydligt vid tidigare samarbetsprojekt med lokala kyrkor. Man vill så gärna hjälpa, men man har inte alltid tillräckliga kunskaper för att planera och driva projekt på ett effektivt sätt. En del kyrkodrivna institutioner får svåra ekonomiska problem och tvingas stänga. Ett annat scenario är att den dåliga ekonomin leder till hårda besparingar. Personalens löner är låga, det blir svårt att rekrytera kompetent personal och allt detta leder till att kvalitén försämras. Ibland påbörjar kyrkor också projekt som inte är ordentligt genomtänkta och planerade från början. Ofta finns det inte heller något utrymme för utvärdering av projekten och värdefulla lärdomar går förlorade.

Gruppdiskussioner. Varför ska kyrkan arbeta med sociala projekt? Vad slags aktiviteter kan vara lämpliga och hur kan man planera för dem?

Målet för detta projekt i Fujian var att stärka kyrkornas kapacitet att genomföra sociala projekt i framtiden och att stärka Kinas kristnas råds roll som en resurs för kyrkor ute i landet.
Projektaktiviteterna innehöll workshopar som handlade om hur församlingarna kan utvidga och utveckla sitt sociala engagemang. Grundläggande begrepp inom projektadministration togs upp, t.ex. vikten av tydliga och mätbara mål, av kommunikation, dokumentering och utvärdering m.m. Praktiska övningar om hur man kan skriva en projektansökan eller projektplan genomfördes. Det handlade också om bokföring och hur man klart och tydligt redovisar projektet ekonomi.

Gruppfoto med ledare och deltagare i workshopen i Wuyishan.

Det sista tillfället ägnades åt hur man driver äldreboenden, eftersom flera av kursdeltagarna kom från kyrkor som driver just sådana och hade uttryckt vid tidigare utvärdering att de ville lära sig mer om hur man på ett bättre och effektivare sätt kan driva äldreboenden så att man kan hålla en hög kvalitet för både personal och boende.

Projektet genomfördes 2010-2011 i samarbete med Kinas kristnas råds avdelning för sociala projekt och finansierades av EÖM och av Sida-medel förmedlade genom Svenska Missionsrådet.

Läs även en artikel i EÖM-nytt om projektet här.